loader

Job Vacancy

LE VIMARN COTTAGES AND SPA

Job Vacancy

1. Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

1 ตำแหน่ง

1. ป.ตรี
2. 3 ปี ขึ้นไป
3. หญิง/ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
2. มีทัศนคติที่ดีและและรักการบริการ
3. ทักษะภาษาอังกฤษทั้งในการเขียนและ ที่การพูดดีเยี่ยม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีความเป็นผู้นำ
6. มีความรับผิดชอบสูง
7. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
Job Details
1. ดูแลการทำงานในแผนกต้อนรับให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
2. พบปะและทักทายลูกค้าที่กลับเข้ามาพัก และลูกค้าคนสำคัญของรีสอร์ท
3. จัดการและติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
4. พัฒนาและฝึกอบรมภายในแผนกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. จัดการพนักงานที่ปฏิบัติงานให้มีความ สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักและผลผลิต ของรีสอร์ท
6. ตรวจสอบเงินสดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามที่บัญชีจัดให้มา

2. Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)

1 ตำแหน่ง

1. ม.3
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. หญิง/ชาย
4. ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
Job Qualifications
1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้
2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. ทำงานเป็นกะได้
4. หากมีประสบการณ์ในด้านงานร้านอาหาร และเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
1. ดูแลและบริการลูกค้าตามห้องอาหาร
2. ต้อนรับลูกค้า, รับออร์เดอร์, เสิร์ฟอาหาร

3. Assistant Bar Manager

1 ตำแหน่ง

1. ม.6
2. 3 ปี ขึ้นไป
3. หญิง/ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. ความรู้เกี่ยวกับการผสมสุราต่างๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่ม ประเภทค็อกเทล
3. จำราคาและจำนวนของ เครื่องดื่มต่างๆ ที่ลูกค้าสั่งได้
4. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
Job Details
1. ส่งเสริมการขายไวน์และเครื่องดื่ม
2. การเสนอซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนิน การของแผนกบาร์
3. รายงานการแตกหักเสียหายในพื้นที่ให้บริการ
4. จัดเตรียมการให้บริการ ความสะอาด เรียบร้อยของร้านและพนักงาน
5. มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ของเครื่องดื่ม

4. Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)

1 ตำแหน่ง

1. ม.6
2. 3 ปี ขึ้นไป
3. หญิง/ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. สามารถสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
2. มีใจรักงานด้านบริการ รักงานขาย บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้ งาน Microsoft Office ได้
4. มีความเป็นผู้นำ
5. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตุ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Job Details
1. รักษามาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพและ บริการที่เป็นไปตามนโยบายของโรงแรม
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานและเวลาการ วันหยุด วันลา ของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. บันทึกรายงานห้องอาหารและเสนอส่ง ผู้จัดการห้องอาหาร
4. พบปะและทักทายลูกค้าที่กลับเข้ามาพัก และลูกค้าคนสำคัญของรีสอร์ท

5. Sous Chef (รองหัวหน้าแผนกครัว)

1 ตำแหน่ง

1. ม.6
2. 3 ปี ขึ้นไป
3. หญิง/ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2. มีความรอบรู้เรื่องอาหาร
3. สามารถทำอาหารไทยและยุโรปได้
4. มีความเป็นผู้นำ
5. รักความสะอาดเรียบร้อย
6. มีความรับผิดชอบสูง
Job Details
1. ช่วยหัวหน้าแผนกครัวในงานต่างๆ หรือรักษาการแทน เมื่อหัวหน้าแผนกครัวไม่อยู่
2. รายงานการปฏิบัติงานแต่ละวันต่อ หัวหน้าแผนกครัว
3. ควบคุมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ด้วยขั้นตอนความปลอดภัยและมีสุขอนามัย
4. รักษษมาตรฐานสำหรับสูตรอาหารทั้งหมด
5. ควบคุมดูแลเรื่องสุขลักษณะและคุณภาพ มาตรฐานอาหารของอาหาร
6. การวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า

6. Store & Receiver

1 ตำแหน่ง

1. ม.3
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
2. สามารถทำงานหนักได้
3. รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. มีความละเอียดรอบคอบ
4. มีความรู้พื้นฐานด้าน IT และสามารถใช้ งาน Microsoft Office ได้
Job Details
1. รับของทั้งหมดที่เข้ามาเพื่อส่งไปยังรีสอร์ท
2. ดูแลและตรวจสอบสินค้าที่มีการสั่งซื้อ เข้ามาภายในรีสอร์ท
3. ตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วันที่ ฉลาด และการหมุนเวียนรายการทั้งหมด เป็นไปตามทาตรฐาน

7. Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)

1 ตำแหน่ง

1. ม.6
2. 3 ปี ขึ้นไป
3. ชาย
4. ไม่จำกัด อายุ
Job Qualifications
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีความเป็นผู้นำ
4. มีความรู้ ความชำนาญ ทางด้านสระน้ำ ระบบน้ำ ไฟ ประปา แอร์ งานสี งานไม้ และมีความรู้ด้านความปลอดภัยในสถาน ประกอบกิจการ
5. สามารถแก้ไข เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็น อย่างดี
6. สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
Job Details
1. ดูแลระบบงานด้าน Engineering Department ทั้งหมด
2. วางแผนจัดการ เกี่ยวกับพนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติงานอยู่ในกฏบริษัทตลอดเวลา
3. ดูแลควบคุมระบบต่างๆ ในรีสอร์ทให้ เรียบร้อยไม่มีปัญหา
4. ตรวจเช็คและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับ แจ้งจากลูกค้า
5. ตรวจสอบการทำงานผู้รับเหมาที่เข้ามา ทำงานในอาคารตามได้รับมอบหมาย
6. จัดเตรียมความพร้อม กรณีมีเหตุฉุกเฉิน ตลอดเวลา

SAI KAEW BEACH RESORT

Job Vacancy

1. Night Manager

1 ตำแหน่ง

- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
- มีภาวะผู้นำ มีความอดทน

2. Guest Service Agent Supervisor

2 ตำแหน่ง

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีภาวะผู้นำ มีความอดทน

3. Guest Service Agent

2 ตำแหน่ง

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักในการให้บริการ มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีภาวะผู้นำ มีความอดทน

4. Assistant Food & Beverage Manager

1 ตำแหน่ง

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักในการให้บริการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเชียวชาญในสายงาน
- มีภาวะผู้นำ มีความอดทน

5. Assistant Restaurant Manager

2 ตำแหน่ง

- จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- รักในการให้บริการ มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเชียวชาญในสายงาน
- มีภาวะผู้นำ มีความอดทน

หมายเหตุ : ปฏิบัติงานที่ ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท (เกาะเสม็ด จ.ระยอง)

เงินเดือน: ตามตกลง

สวัสดิการ : หอพักหรือเงินช่วยเหลือค่าที่พัก, เรือ รับ-ส่ง ข้ามเกาะ, อาหารฟรี 3 มื้อ, กองทุนประกันสังคม

Human Resource Department:

Khun Suphot Pongkhomfoei (HR Manager) Email : hrm_saikaew@samedresorts.com 

Tel. 038 644 196-200

SALES & RESERVATION
Address : 361 Soi Chareonakorn 14/2, Krungthonburi Road, Klong San, Bangkok 10600, Thailand

Tel: +66 (0)2 438 9771-2, +66 (0)2 437 7849 - 51
Fax: +66 (0)2 439 0352
Sales & Marketing: sales@samedresorts.com
Reservation Center: rsvn@samedresorts.com