Arrival Date
Departure Date
ADULTS
CHILDREN

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเรารักเสม็ด

ระยะเวลาจอง : 6 ก.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
ระยะเวลาเข้าพัก : 6 ก.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63

เริ่มต้น : 1,899.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

จองเลย

โปรโมชั่นคนไทย

ระยะเวลาจอง : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

เริ่มต้น 2,820.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

จองเลย

โปรโมชั่นวันธรรมดา “ วันอาทิตย์ – วันศุกร์ ”

ระยะเวลาจอง : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

เริ่มต้น : 5,288.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

จองเลย

โปรโมชั่นสุดสัปดาห์ “ วันเสาร์ ”

ระยะเวลาจอง : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63
ระยะเวลาเข้าพัก : 1 พ.ค. 63 – 30 พ.ย. 63

เริ่มต้น 5,640.- บาทสุทธิ / คืน

เรือรับส่งไป - กลับฟรีตามตารางของโรงแรม

จองเลย
x

Make a Reservation